top of page

Solkattens hemtjänst bedriver hemtjänst verksamhet inkl. hushållsnära tjänster i Lerums kommun sedan 2016. Solkattens hemtjänst  s vision är att alla kunder har rätt till en livskvalitet utifrån egna önskemål, och det präglas på utförandet hos våra kunder.

 

Att kunden ska känna sig trygga vid utförandet av insatserna har alltid varit verksamhetens främsta fokus område. Det nås genom tillgänglighet, självbestämmelse och respekt. Vi samverkar till en väl fungerande kommunikation med såväl kunder, närstående som övriga samarbetspartners som finns kring kunden.

Kvalitet
Lerums kommun är ytterst ansvariga för att verksamheter de godkänt håller bra kvalitet. Den enskilde ska kunna känna dig trygg oavsett vem hen väljer. Om du som kund skulle uppleva bristande kvalitet är det viktigt att du framför det till kommunen och eller till oss som din hemtjänst utförare. På så sätt bidrar du till att vi utvecklar i vårt arbetssätta och atill att äldreomsorgen blir bättre och säkrare.
 

 

Solkattens hemtjänst jobbar kontenueligt med kvalitets arbetet. Syften är att verksamheten ska kunna motsvara just dina behov och önskemål är därför centralt. Vi jobbar med en rad verktyg för att kunna mäta och förbättra kvaliteten.

Uppföljningar:
Lerum kommun är ansvarig för att säkerställa hur vi jobbar. Ingen verksamhet kan få tillstånd utan att först ha blivit godkänd. Fråga gärna din handläggare när de gjorde den senaste tillsynen eller uppföljningen och säg att du skulle vilja ta del av resultatet.
 

Brukarundersökningar
En brukarundersökning kan bland annat berätta hur många som är nöjda med personalens kompetens eller som tycker att maten smakar bra. Resultatet från undersökningen presenteras offentligt, antingen i en rapport eller direkt på kommunens webbplats. Fråga din handläggare om det har gjorts några och hur du i så fall kan ta del av resultaten.
 

 

Socialstyrelsens Äldreguide
Socialstyrelsens Äldreguide visar olika kvalitetsmått för  hemtjänstleverantörer. Syftet är att du ska kunna jämföra verksamheter på en rad områden som ett stöd vid val av hemtjänst. I Äldreguiden har hemtjänstleverantör egna sidor. .
 

Lex Sarah-anmälningar

Alla anställda har en skyldighet att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden på jobbet. Detta regleras av socialtjänstlagen och kallas för att göra en LexSarah-anmälan. Anmälan görs till berörd nämnd i kommunen, vanligen socialnämnden. Du kan fråga din handläggare om det har inkommit några anmälningar under de senaste åren mot någon verksamhet. Du bör också fråga om och hur missförhållandet åtgärdats innan du drar några slutsatser. 
 

 

Referenser

Andras erfarenheter är ofta ett bra mått på kvalité. Ta därför alltid referenser på en verksamhet. Kanske känner du någon med erfarenhet av verksamheten som du kan fråga, annars kan du höra om du kan få kontakt med någon. Du kan även söka information om en verksamhet på Internet. Ofta sprids omdömen om verksamheten snabbt via sociala medier.
 

 

Systematiskt kvalitetsarbete

Solkattens hemtjänst gör interna kvalitetsuppföljningar som rapporteras regelbundet till Lerums kommun. Det är olika områden som ingår i det interna kvalitetsarbetet:
 

 

Egenkontroll

Egenkontroll syfte är att på ett enkelt och överskådligt sätt identifiera verksamhetens förbättringsområden och genom detta bidra till en god förbättrad kvalitet. Egenkontrollen består av påståenden och denutföras två gånger per år. Svaret på frågorna identifierar områden med förbättringsutrymme.

 

Avvikelsehantering

Avvikelsehantering är verktyget i ett ständigt pågående förbättringsarbete. Avvikelsehantering skall användas i lärande syfte för att förebygga och undvika händelser, som annars skulle kunna få en negativ effekt på verksamheten, och uppnå bättre kvalitet.

 

klagomålshantering

En väl fungerande klagomålshantering ger verksamhetns ansvariga möjlighet att uppmärksamma och åtgärda brister på lokal nivå så tidigt som möjligt. Kommunen, kunder, anhöriga samt personal har givits möjlighet att lämna synpunkter vid framtagandet av materialet

 

Riskbedömningar

Riskbedömingar är ett verktyg som används för att bedöma de risker som har identifierats i verksamheten för att värdera om riskerna är allvarliga eller inte.

bottom of page